PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna jest zarządzana zgodnie ze polskimi i międzynarodowymi standardami odnoszącymi się do sposobu organizacji i kierowania spółką, realizacji celów oraz doskonalenia funkcjonowania. W spółce opracowano i jest stosowany zintegrowany system zarządzania, który składa się z następujących systemów zarządzania:

  • procesami, w tym jakością,
  • bezpieczeństwem informacji i ciągłością biznesową,
  • środowiskowego,
  • bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • ryzykiem.

Zamierzenia spółki w ramach tych systemów i kierunkowe wskazania, co do sposobu ich realizacji, przedstawiono w deklaracjach zarządu spółki lub deklaracjach dyrektorów oddziałów spółki.

W spółce corocznie jest przeprowadzany audit zewnętrzny, którego celem jest uzyskanie dowodów na zgodność systemów z wymaganiami norm, właściwymi dla obszarów merytorycznych, objętych tymi systemami. Posiadane przez spółkę certyfikaty zgodności z normami są jednocześnie potwierdzeniem przez jednostkę certyfikacyjną, iż zarówno opracowane uregulowania, jak i działania realizowane w ramach zintegrowanego systemu zarządzania przedstawiają dobre praktyki.