Artykuł 43g. ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. nakłada obowiązki na operatorów systemów elektroenergetycznych oraz na posiadaczy magazynów energii elektrycznej.

W związku z powyższym PGE GiEK S.A. jako Operator Systemu Elektroenergetycznego ma obowiązek:

  • prowadzić w postaci elektronicznej rejestr magazynów energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, stanowiących jej część lub wchodzących w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do jego sieci,
  • aktualizować dane w rejestrze magazynów energii elektrycznej.

Natomiast posiadacz magazynu energii elektrycznej ma obowiązek:

  • przekazać operatorowi systemu elektroenergetycznego informację o oddaniu magazynu energii eklektycznej do eksploatacji - w terminie 7 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji,
  • powiadomić operatora systemu elektroenergetycznego o wszelkiej zmianie danych posiadacza magazynu energii elektrycznej oraz magazynu energii elektrycznej - w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych.

Aby poinformować nas o oddaniu magazynu do eksploatacji lub zmianie danych skorzystaj z poniższego wzoru:

W jaki sposób możesz przekazać nam informacje

Informacje przygotowane na podstawie „wzoru informacji” możesz:

  • przesłać do nas na następujący adres email: osd.gieksa@gkpge.pl
  • przesłać na nasz adres korespondencyjny:

Biuro Zarządzania Wytwarzaniem
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ul. Węglowa 5
97-400 Bełchatów

Poniżej przedstawiamy wykaz magazynów energii przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PGE GiEK S.A. o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 50 kW:

pgegiek_site