Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4211.22.2016.AWo z dnia 6 grudnia 2016 r, została zatwierdzona zmiana Taryfy dla energii elektrycznej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Decyzja wraz z tekstem zmiany taryfy zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 160 (2186) z dnia 08 grudnia 2016r. Zmianę taryfy dla energii elektrycznej wprowadza się do stosowania z dniem 01 stycznia 2017 r.

Informujemy, że Postanowieniem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 grudnia 2016 r. sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4211.22.2016.AWo z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla energii elektrycznej zatwierdzonej dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. decyzją Nr OŁO-4211-16(18)/2015/2016/1249/III/BG z dnia 14 stycznia 2016 r. Postanowienie zostało opublikowane w „Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna” Nr 169 (2195) z dnia 12 grudnia 2016 r.

Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4211.24.2016.2017.BG z dnia 29 kwietnia 2017 r, została zatwierdzona Taryfa dla energii elektrycznej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Decyzja wraz z tekstem taryfy zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 70 (2293) z dnia 30 maja 2017 r. Nową taryfę dla energii elektrycznej wprowadza się do stosowania z dniem 01 lipca 2017 r.