Zgodnie z decyzją Prezesa URE z dnia 31 października 2012 r. nr DPE-4711-9(4)/2012/1249/KL zmienioną decyzją Prezesa URE z dnia 03.04.2017 r. nr DRE.WOSE.4711.14.3.2016.2017.ZJ, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  pełni obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) na sieciach stanowiących własność PGE GiEK S.A. na części obszaru, który został określony w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej udzielonej PGE GiEK S.A. na okres do dnia 31 grudnia 2025 r., decyzją Prezesa URE z dnia 6 stycznia 2000 r. Nr DEE/201/1249/W/1/2/2000/AS z późn. zm., z wyłączeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych, za których ruch jest odpowiedzialny inny operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wyznaczony w trybie art. 9h ustawy Prawo energetyczne.

Obszar, na którym przedsiębiorstwo PGE GiEK S.A. prowadzi działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej z uwzględnieniem wskazania OSD, został przedstawiony poniższej tabeli.

Lp. Województwo Gmina Opis OSD
1 Dolnośląskie Bogatynia Obszar działania przedsiębiorstwa PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów PGE GiEK S.A.
2 Łódzkie Kleszczów Obszar działania przedsiębiorstwa PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów PGE GiEK S.A.
3 Łódzkie Szczerców
4 Łódzkie Sulmierzyce
5 Łódzkie Rząśnia
6 Łódzkie Kiełczygłów
7 Śląskie Rybnik Obszar działania przedsiębiorstwa PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik PGE GiEK S.A.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. posiada zatwierdzoną, przez Zarząd PGE GiEK S.A. w dniu 02 lipca 2024 roku, Kartę Aktualizacji nr B/1/2024 wraz z tekstem jednolitym Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), która uwzględnia wprowadzone zmiany ww. Kartą Aktualizacji.  

Karta Aktualizacji nr B/1/2024, tekst jednolity IRiESD oraz Raport z konsultacji zostały umieszczone jako załączniki do niniejszej podstrony.

IRiESD PGE GiEK S.A. obejmuje następujące części:

  1. IRiESD – Część ogólna,
  2. IRiESD – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci,
  3. IRiESD – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi,
  4. IRiESD – Załączniki.
pgegiek_site