Zgodnie z decyzją Prezesa URE z dnia 31 października 2012 r. nr DPE-4711-9(4)/2012/1249/KL zmienioną decyzją Prezesa URE z dnia 03.04.2017 r. nr DRE.WOSE.4711.14.3.2016.2017.ZJ, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  pełni obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) na sieciach stanowiących własność PGE GiEK S.A. na części obszaru, który został określony w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej udzielonej PGE GiEK S.A. na okres do dnia 31 grudnia 2025 r., decyzją Prezesa URE z dnia 6 stycznia 2000 r. Nr DEE/201/1249/W/1/2/2000/AS z późn. zm., z wyłączeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych, za których ruch jest odpowiedzialny inny operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wyznaczony w trybie art. 9h ustawy Prawo energetyczne.