Zgodnie z decyzją Prezesa URE z dnia 19 kwietnia 2012 r. nr DPE-4711-45(14)/2012/1345/KL PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pełni obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) na sieciach stanowiących własność PGE GiEK S.A. na części obszaru, który został określony w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej udzielonej PGE GiEK S.A. na okres do dnia 31 grudnia 2025 r., decyzją Prezesa URE z dnia 6 stycznia 2000 r. Nr DEE/201/1249/W/1/2/2000/AS z późn. zm. – z wyłączeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych, za których ruch jest odpowiedzialny inny operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wyznaczony w trybie art. 9h ustawy Prawo energetyczne.