Podstawowym przedmiotem działalności jest wytwarzanie, dystrybucja i obrót energii elektrycznej oraz produkcja i dystrybucja ciepła.

Elektrownia Dolna Odra jest elektrownią systemową. Została zbudowana w latach siedemdziesiątych, a poszczególne jej bloki przekazywane były do eksploatacji w latach 1974÷1977.Od 2021 r. dysponuje czterema blokami o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej 908 MWe i cieplnej 91,15 MWt.  Elektrownia pełni funkcję jednostki must run, co oznacza, że jej praca wymuszona jest względami bezpieczeństwa sieciowego. Układy technologiczne elektrowni przystosowane są do świadczenia pełnego pakietu usług systemowych na rzecz Krajowego Systemu Energetycznego.

Jeden z priorytetowych obszarów działalności Oddziału EDO stanowią działania proekologiczne. Oddział wysoko ceni dbałość o środowisko naturalne, m.in. w związku z położeniem elektrowni w obrębie aglomeracji miejskich oraz Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry.

W Oddziale stosuje się najlepsze rozwiązania techniczne, modernizacje i rozwój istniejących instalacji, co znajduje odzwierciedlenie w ciągłej poprawie skuteczności działań proekologicznych, realizacji podstawowych celów strategicznych w obszarze ochrony środowiska, wspierających instrumenty prawne, jak i dobrowolne zobowiązania w zakresie systemów zarządzania, między innymi w systemie EMAS.

Elektrownia Dolna Odra jest pierwszą w województwie zachodniopomorskim organizacją, a trzecią w kraju elektrownią zawodową, posiadającą rejestrację w Krajowym Rejestrze Systemu EMAS, co jest dowodem na to, iż działa na rzecz wszystkich interesariuszy.

Za długofalowe działania proekologiczne ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry przedsiębiorstwo otrzymało szereg wyróżnień. Utrzymywanie realizowanej przez Oddział polityki ukierunkowanej na ciągłe doskonalenie procesów zarządzania, wysoką jakość procesów wytwarzania przy jednoczesnej dbałości o środowisko potwierdzają posiadane Certyfikaty Systemu Zarządzania potwierdzające, iż w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz obrotu energią elektryczną spełnia on wymagania następujących norm: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004, ISO/IEC 27001:2013.

Więcej informacji na stronie internetowej www.zedolnaodra.pgegiek.pl