W skład Zespołu Elektrowni Dolna Odra wchodzą: Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie koło Gryfina oraz mieszczące się w Szczecinie: Elektrownia Pomorzany i Elektrownia Szczecin.

Podstawową działalnością Spółki jest wytwarzanie i obrót energią elektryczną oraz wytwarzanie ciepła.Produkcja energii elektrycznej w 2007 roku osiągnęła wielkość 7,3 mln MWh, co stanowiło ok. 5% produkcji krajowej.

Spółka produkuje również energię cieplną na potrzeby rynku lokalnego, dla potrzeb grzewczych aglomeracji szczecińskiej i lokalnych odbiorców przemysłowych i komunalnych.Podstawowym paliwem jest węgiel kamienny, wykorzystywana jest także biomasa w procesie współspalania.W 2007 roku w Elektrowni Szczecin zainicjowano proces budowy kotła na biomasę – największego w Polsce kotła tego typu.

Moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach spółki wynosi 1984 MW, a moc cieplna 662 MW, liczba kotłów energetycznych – 17.

Zespół Elektrowni Dolna Odra od wielu lat prowadzi politykę stałego podwyższania efektywności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej poprzez proekologiczne modernizacje i inwestycje, a także konsekwentne doskonalenie procesów zarządzania i organizacji pracy.

Spółka posiada certyfikaty dla Zintegrowane-go Systemu Zarządzania ISO 9001:2001, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004. W oparciu o funkcjonujący w Spółce System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2004, w roku 2008 wdrożono system Zarządzania Środowiskowego i Audytu we Wspólnocie Europejskiej EMAS. Świadectwo weryfikacji wystawiła firma TUV Nord Katowice.

Więcej informacji na stronie internetowej www.zedolnaodra.pgegiek.pl