Informacja na temat aspektów formalno-prawnych w zakresie rozpatrywania wniosków akcjonariuszy o wyrażenie zgody na rozporządzenie akcjami PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Zgodnie ze Statutem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA., rozporządzanie akcjami imiennymi wymaga zgody Zarządu wyrażonej w formie uchwały. Akcjonariusz zamierzający rozporządzać posiadanymi akcjami ma obowiązek zawiadomić na piśmie Spółkę, o zamiarze rozporządzenia akcjami, ze wskazaniem osoby nabywcy, liczby akcji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej z nabywcą ceny.

W siedzibie Spółki należy złożyć wniosek (wersja edytowalna stanowi załącznik do niniejszej informacji), który powinien zawierać podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika z zastrzeżeniem, że w przypadku reprezentowania właściciela akcji przez pełnomocnika, do wniosku musi być dołączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia potwierdzona podpisem notarialnym za zgodność z oryginałem.

Od chwili wpłynięcia zawiadomienia o zamiarze rozporządzenia akcjami do Spółki, decyzja na rozpatrzenie sprawy przez Zarząd powinna zostać podjęta w terminie do 30 dni. Bezskuteczny upływ powyższego terminu będzie równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozporządzanie przedmiotowymi akcjami.

Ewentualne pytania należy kierować na adres: danuta.lewandowska@gkpge.pl lub pod nr telefonu:

44 737 71 65, 44 737 71 66, 44 737 71 64.