PGE GiEK, jak i pozostałe spółki Grupy Kapitałowej PGE wdrożyła i stosuje Kodeks etyki, który jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w całej GK PGE.  W Kodeksie określono podstawowe wartości etyczne Grupy PGE oraz standardy, których oczekuje się od pracowników, w tym kadry zarządzającej.

Do znajomości kodeksu, a przede wszystkim do przestrzegania wskazanych w dokumencie wartości i zasad zobowiązany jest każdy pracownik zatrudniony w GK PGE.

Kultura pracy w Grupie Kapitałowej PGE opiera się na trzech wartościach przestrzeganych przez wszystkich zatrudnionych w firmie:

PARTNERSTWO – dla nas to utożsamianie się pracowników z Grupą Kapitałową PGE i wynikające z tego współdziałanie; to efektywna i twórcza współpraca, prowadząca do efektu synergii, w każdym obszarze naszego działania – na rzecz klientów, właścicieli, pracowników i partnerów biznesowych; to relacje oparte na szacunku, wynikające z dobrej współpracy między spółkami, liniami biznesowymi i innymi segmentami, jak również między indywidualnymi pracownikami oraz między zespołami.

ROZWÓJ – dla nas to ciągłe doskonalenie ludzi, organizacji, procesów i technologii; to tworzenie warunków do wprowadzania innowacji, aktywne szukanie nowych rozwiązań. Do rozwoju niezbędna jest odwaga wprowadzania zmian i kreowania nowej rzeczywistości.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – dla nas to dbałość o bezpieczeństwo energetyczne kraju, o zrównoważony rozwój naszej firmy, o firmę jako dobre miejsce pracy oraz zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy; to niezawodność zarówno organizacji, jak i każdego z nas. Odpowiedzialność to uczciwość w każdym działaniu, które podejmujemy.

Natomiast najważniejsze zasady związane z postawą wobec firmy, pracowników, prowadzonych działań biznesowych oraz utrzymywanych relacji zewnętrznych przedstawiają się następująco:

 

Nasza firma

 • Dbamy o przyjazne warunki pracy
 • Doskonalimy się i jesteśmy proaktywni, wykazujemy inicjatywę
 • Bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników są naszym priorytetem

Ludzie w naszej firmie

 • Konkurujemy uczciwie
 • Nie tolerujemy korupcji ani nieuczciwych zachowań
 • Odpowiedzialnie obchodzimy się z informacjami firmowymi

Uczciwość w naszej firmie

 • Dbamy o relacje z partnerami biznesowymi
 • Dbamy o relacje ze społecznościami lokalnymi
 • Budujemy zaufanie, rzetelnie informując o naszej działalności

Uczciwe relacje zewnętrzne

 • Dbamy o relacje z partnerami biznesowymi
 • Dbamy o relacje ze społecznościami lokalnymi
 • Budujemy zaufanie, rzetelnie informując o naszej działalności

Więcej informacji: https://www.gkpge.pl/compliance