PGE GiEK, jak i pozostałe spółki Grupy Kapitałowej PGE wdrożyła i stosuje Kodeks etyki, który jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w całej GK PGE.  W Kodeksie określono podstawowe wartości etyczne Grupy PGE oraz standardy, których oczekuje się od pracowników, w tym kadry zarządzającej.

Do znajomości kodeksu, a przede wszystkim do przestrzegania wskazanych w dokumencie wartości i zasad zobowiązany jest każdy pracownik zatrudniony w GK PGE.

Nasze wartości

PARTNERSTWO – dla nas to utożsamianie się pracowników z Grupą Kapitałową PGEi wynikające z tego współdziałanie; to efektywna i twórcza współpraca, prowadząca do efektu synergii, w każdym obszarze naszego działania – na rzecz klientów, właścicieli, pracowników i partnerów biznesowych, wynikająca z dobrej współpracy między spółkami, liniami biznesowymi i innymi segmentami, jak również między indywidualnymi pracownikami oraz między zespołami. Partnerstwo – to relacje oparte na szacunku.

ROZWÓJ – dla nas to ciągłe doskonalenie ludzi, organizacji, procesów i technologii; to tworzenie warunków do wprowadzania innowacji, aktywne szukanie nowych rozwiązań. Do rozwoju niezbędna jest odwaga wprowadzania zmian i kreowania nowej rzeczywistości.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – dla nas to dbałość o bezpieczeństwo energetyczne kraju, o zrównoważony rozwój naszej firmy, o firmę jako dobre miejsce pracy oraz zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy; to niezawodność zarówno organizacji, jak i każdego z nas. Odpowiedzialność to uczciwość w każdym działaniu, które podejmujemy.

Natomiast najważniejsze zasady związane z postawą wobec firmy, pracowników, prowadzonych działań biznesowych oraz utrzymywanych relacji zewnętrznych przedstawiają się następująco:

Nasze zasady

NASZA FIRMA

 • Dbamy o zrównoważony, bezpieczny rozwój Grupy Kapitałowej PGE.
 • Jesteśmy tu dla naszych klientów.
 • Dbamy o środowisko naturalne.

LUDZIE W NASZEJ FIRMIE

 • Dbamy o przyjazne warunki pracy.
 • Doskonalimy się i jesteśmy proaktywni, wykazujemy inicjatywę.
 • Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników są naszym priorytetem.

UCZCIWOŚĆ W NASZEJ FIRMIE

 • Konkurujemy uczciwie.
 • Nie tolerujemy korupcji ani nieuczciwych zachowań.
 • Odpowiedzialnie obchodzimy się z informacjami firmowymi.

UCZCIWE RELACJE ZEWNĘTRZNE

 • Dbamy o relacje z partnerami biznesowymi.
 • Dbamy o relację ze społecznościami lokalnymi.
 • Budujemy zaufanie, rzetelnie informując o naszej działalności.

Więcej informacji: https://www.gkpge.pl/compliance