PGE GiEK dba o bezpieczne i higieniczne warunki pracy, mając na uwadze stałą ich poprawę przy wykorzystaniu osiągnieć nauki i techniki. Spółka zapewnia swoim pracownikom nowoczesne środki ochrony zbiorowej i indywidualnej. Działania prewencyjne podejmowane przez pracodawców połączone ze zdrowym rozsądkiem pracowników dają wymierne efekty w postaci utrzymującego się, pozytywnego trendu m.in. w zakresie ciężkości czy liczby wypadków.

Stosowane w spółce metody zarządzania obszarem bezpieczeństwa i higieny pracy dają wymierne efekty poprawy warunków bhp dla zatrudnionych pracowników. Władze oddziałów zobowiązane są realizować cel stawiany przez zarząd spółki w postaci stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez realizację celów szczegółowych, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Realizowane są zadania wynikające z przyjętych programów/planów poprawy warunków bhp oraz zadania wynikające z corocznych przeglądów warunków pracy. Osoby zarządzające kadrą pracowniczą oraz odpowiedzialne za dozór zobowiązane są, aby z należytą starannością organizować i nadzorować prace podległych pracowników ze szczególnym naciskiem na nietolerowanie odstępstw od bezpiecznych zachowań. Kierujący komórkami organizacyjnymi podczas instruktaży stanowiskowych i innych doraźnych szkoleń zobowiązani są weryfikować kwestie związane z prawidłową organizacją pracy podległych pracowników w celu zapobiegania sytuacjom nieoczekiwanym. Ponadto zobowiązani są na bieżąco egzekwować stosowanie wymaganych na danym stanowisku środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej. Biorąc pod uwagę wpływ nowych technologii, zmian demograficznych, zmian klimatu oraz dywersyfikujących się form zatrudnienia i organizacji pracy na codzienność, coraz ważniejsze staje się przewidywanie nowych rodzajów ryzyka związanego z bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy. Rozpoznawanie nowych zagrożeń daje podstawę do efektywnego zarządzania i budowania kultury prewencji w nieustannie zmieniającym się środowisku pracy. Wśród podejmowanych działań znajdują się prognozowanie, ocena technologii i badania nad przyszłością, które pozwalają na identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy oraz umożliwiają rozwijanie efektywnych działań prewencyjnych.        

PGE GiEK co roku pozytywnie przechodzi audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Centrali  i Oddziałach,  w którego skład wchodzi System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Audytorzy jednostki certyfikacyjnej potwierdzają, że zarówno opracowane uregulowania, jak i działania realizowane w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania są zgodne z wymaganiami norm i przedstawiają dobre praktyki, które podnoszą skuteczność zarządzania obszarem bhp. Spółka utrzymuje stosowne certyfikaty, w tym certyfikat zgodności z normą PN-N 18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania.

Co roku pracownicy oddziałów PGE GiEK biorą czynny udział w licznych konkursach oraz inicjatywach,z obszaru bhp i z powodzeniem zostają ich laureatami, co świadczy m.in. o promowaniu ponadstandardowych działań na rzecz bezpiecznej pracy.

W konkursie organizowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) – Forum Liderów Bezpiecznej Pracy - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Elektrownia Turów otrzymał Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2019-2020. To wyróżnienie jest świadectwem skuteczności działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa higieny pracy, jakie od lat prowadzone są w Oddziałach PGE GiEK. Warto również wspomnieć, że Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2018-2019 otrzymały: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Elektrownia Bełchatów oraz Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.