PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna włącza się w działania z zakresu CSR. Realizuje swoją strategię biznesową, uwzględniając interesy społeczne i ochronę środowiska, a także zabiega o kształtowanie korzystnych relacji ze wszystkimi grupami interesariuszy. Od wielu lat spółka konsekwentnie angażuje się w działania społeczne i charytatywne na rzecz społeczności lokalnych, w sąsiedztwie których prowadzi swoją działalność gospodarczą.

PGE GiEK przy realizacji projektów społecznych współpracuje z Fundacją PGE, która jest jednym z filarów zaangażowania społecznego Grupy Kapitałowej PGE. Powstała w 2011 roku i jest wspólną platformą komunikacji w zakresie działań prospołecznych dla wszystkich spółek Grupy.

Fundacja realizuje programy własne oraz wspiera lokalne społeczności, m.in. w zakresie lecznictwa i ochrony zdrowia, nauki i edukacji oraz pomocy społecznej.

Wsparcie może zostać przyznane podmiotom posiadającym osobowość prawną, jak np. fundacje i stowarzyszenia, uczelnie, domy dziecka, ośrodki opieki społecznej, organizacje i instytucje działające na rzecz dobra publicznego, zakłady opieki zdrowotnej (np. szpitalom). Fundacja PGE nie wspiera osób fizycznych.

Darowizny finansowe

PGE GiEK realizuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i prowadzi politykę udzielania darowizn za pośrednictwem Fundacji PGE (z wyłączeniem darowizn rzeczowych).

Informacje dotyczące wsparcia przez Fundację PGE można znaleźć na stronie internetowej: https://fundacjapge.pl/o-nas/dokumenty

Osobą odpowiedzialną za współpracę z Fundacją PGE z ramienia PGE GiEK jest Małgorzata Maciak (malgorzata.maciak@gkpge.pl  tel. 44 737 73 82), która udzieli bliższych informacji na temat aplikowania wniosku o wsparcie za pośrednictwem Fundacji oraz uzyskania rekomendacji Spółki do złożonych wniosków.

Darowizny rzeczowe

Realizacja darowizn rzeczowych odbywa się bezpośrednio przez PGE GiEK S.A.

Zasady udzielenia wsparcia

Informujemy, że warunkiem rozpatrzenia projektów w formie darowizny finansowej lub rzeczowej jest przesłanie do Departamentu Komunikacji (PD) PGE GiEK S.A. (malgorzata.maciak@gkpge.pl) lub na adres:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
ul. Węglowa 5
97-400 Bełchatów
Departament Komunikacji (PD)

wypełnionych i podpisanych formularzy wniosków o wsparcie, których wzory znajdują się poniżej.

Pamiętać należy, że wnioski powinny został uzupełnione o załączniki, których lista wskazana jest w druku wniosku.

PGE GiEK zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi Podmiotom, których Wnioski nie otrzymały pozytywnej rekomendacji. Spółka kontaktuje się tylko z Podmiotami, których Wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.