PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna włącza się w działania z zakresu CSR. Realizuje swoją strategię biznesową, uwzględniając interesy społeczne i ochronę środowiska, a także zabiega o kształtowanie korzystnych relacji ze wszystkimi grupami interesariuszy. Od wielu lat spółka konsekwentnie angażuje się w działania społeczne i charytatywne na rzecz społeczności lokalnych, w sąsiedztwie których prowadzi swoją działalność gospodarczą.

PGE GiEK przy realizacji projektów społecznych, niejednokrotnie współpracuje z Fundacją PGE, która jest jednym z filarów zaangażowania społecznego Grupy Kapitałowej PGE. Powstała w 2011 roku i jest wspólną platformą komunikacji w zakresie działań prospołecznych dla wszystkich spółek Grupy.

Fundacja realizuje programy własne oraz wspiera lokalne społeczności, m.in. w zakresie lecznictwa i ochrony zdrowia, nauki i edukacji oraz pomocy społecznej.

Wsparcie może zostać przyznane podmiotom posiadającym osobowość prawną, jak np. fundacje i stowarzyszenia, uczelnie, domy dziecka, ośrodki opieki społecznej, organizacje i instytucje działające na rzecz dobra publicznego, zakłady opieki zdrowotnej (np. szpitalom). Fundacja PGE nie wspiera osób fizycznych.

Dodatkowe informacje dotyczące Fundacji PGE można znaleźć na stronie internetowej: www.gkpge.pl/fundacja.

Osobą odpowiedzialną za współpracę z Fundacją PGE z ramienia PGE GiEK jest Beata Nawrot-Miler (beata.nawrot-miler@gkpge.pl, tel. 44 737 7385), z którą można kontaktować się w celu uzyskania bliższych informacji na temat aplikowania o wsparcie Fundacji oraz uzyskania rekomendacji spółki do złożonych wniosków.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna włącza się w działania związane z zaangażowaniem społecznym. Realizuje swoją strategię biznesową, uwzględniając interesy społeczne i ochronę środowiska, a także zabiega o kształtowanie korzystnych relacji ze wszystkimi grupami interesariuszy. Od wielu lat firma konsekwentnie angażuje się w działania społeczne i charytatywne na rzecz społeczności lokalnych, w sąsiedztwie których prowadzi swoją działalność gospodarczą.