PGE GiEK podejmuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i prowadzi politykę udzielania darowizn. Wspieranie potrzebujących, promowanie edukacji, kultury czy sztuki jest jednym z kluczowych elementów zaangażowania społecznego spółki. PGE GiEK udziela wsparcia w formie darowizny m.in. na rzecz rozwoju kultury, sztuki, opieki zdrowotnej, nauki i edukacji, a także wspomaga najuboższych i tych, którzy są zagrożeni społeczną marginalizacją. Spółka nie wspiera osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Spółka udziela pomocy przede wszystkim na realizację celów z zakresu sfery zadań publicznych, o której mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności ukierunkowana jest na wsparcie:

  • pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
  • osobom niepełnosprawnym, ochrony i promocji zdrowia,
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  • ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych; działań na rzecz integracji europejskiej oraz promocji i organizacji wolontariatu.

Wnioski o wsparcie można składać do spółki na adres: malgorzata.maciak@gkpge.pl 

PGE GiEK zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi Podmiotom, których Wnioski nie otrzymały pozytywnej rekomendacji. Spółka kontaktuje się tylko z Podmiotami, których Wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.