Nasze oddziały

Pisemne zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w siedzibie Spółki, ul. Św. Barbary 3 w Rogowcu II piętro pokój nr 14 w dni robocze w godz. 700 - 1500 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym, tj. do dnia 25.05.2018 r. do godziny 1000.