Jedynym akcjonariuszem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

DEMATERIALIZACJA AKCJI PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych  oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) nakłada na spółki akcyjne niebędące spółkami publicznymi, do których zalicza się PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (dalej: „Spółka”, „PGE GiEK S.A.”), następujące obowiązki:
  1. zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybranym przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, w ustawowym terminie, tj. nie później niż do dnia 30 września 2020 r.;
  2. wezwanie akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji w spółce oraz udostępnienie informacji o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki. Pierwszego wezwania dokonuje się do dnia 30 września 2020 r.;
  3. zarejestrowanie akcji w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym w postaci elektronicznej (z dniem 01.03.2021 r. wydane przez spółkę dokumenty akcji utracą swoją moc obowiązującą a moc prawną uzyskają wpisy do elektronicznego rejestru akcjonariuszy).

Realizując powyższe obowiązki ustawowe,  Spółka zawarła z PGE Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 11.09.2020 r., Umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

W dniu 23.09.2020 r. Zarząd Spółki wezwał po raz pierwszy jedynego Akcjonariusza: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do złożenia w siedzibie PGE GiEK S.A. posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

W dniu 13.10.2020 r. Zarząd Spółki wezwał po raz drugi jedynego Akcjonariusza: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do złożenia w siedzibie PGE GiEK S.A. posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

W dniu 05.11.2020 r. Zarząd Spółki wezwał po raz trzeci jedynego Akcjonariusza: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do złożenia w siedzibie PGE GiEK S.A. posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

W dniu 25.11.2020 r. Zarząd Spółki wezwał po raz czwarty jedynego Akcjonariusza: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do złożenia w siedzibie PGE GiEK S.A. posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

W dniu 16.12.2020 r. Zarząd Spółki wezwał po raz piąty jedynego Akcjonariusza: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do złożenia w siedzibie PGE GiEK S.A. posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.