Podstawowe informacje

Więcej

Ochrona środowiska naturalnego

Więcej

Osiągnięcia

Więcej

Aktualności

Informacja o decyzjach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE GiEK S.A. z dnia 18.11.2015 r.

Opublikowano 19.11.2015 w kategorii Aktualności, Dla akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (Spółka) w dniu 18.11.2015 r. podjęło uchwały w następujących sprawach: zmiany Statutu Spółki – uchwalone zmiany zaczną obowiązywać od dnia dokonania ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; przystąpienia Spółki do Grupy PGE; poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE GiEK S.A. Po wyczerpaniu porządku, obrady zostały zamknięte.

Więcej

Informacja dla akcjonariuszy mniejszościowych PGE GiEK S.A., których akcje są objęte przymusowym wykupem na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15.10.2014 r.

Opublikowano 10.11.2015 w kategorii Aktualności, Dla akcjonariuszy

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („GiEK”) informuje, iż w dniu 30.10.2015 r. upłynął termin obowiązywania umowy z Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A. (CDM), na podstawie której akcjonariusze mniejszościowi mogli dokonywać za pośrednictwem CDM wypłaty środków pieniężnych z tytułu przymusowego wykupu akcji. Obecnie, zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, GiEK uruchamia procedurę złożenia dotychczas nieodebranych przez akcjonariuszy mniejszościowych należności pieniężnych z tytułu […]

Więcej

Informacja o decyzjach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE GiEK S.A. z dnia 30.10.2015 r., kontynuowanego po przerwie w dniu 05.11.2015 r.

Opublikowano 6.11.2015 w kategorii Aktualności, Dla akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z dnia 30.10.2015 r., po ogłoszonej przerwie, wznowiło w dniu 05.11.2015 r. obrady w miejscu jego zwołania i podjęło uchwały w następujących sprawach: zgoda na nabywanie aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, związanych z realizacją w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Turów zadania inwestycyjnego pn.: „Blok […]

Więcej
© PGE Polska Grupa Energetyczna SA